Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Fibers en scintillator

Als een geladen deeltje door een scintillaor gaat, geeft het blauw licht. Golflengteverschuivende fibers verschuiven de frequentie van blauw naar groen licht en brengen het naar buiten zodat het gedetecteerd kan worden. Te zien is een stapel detectoren. Foto: Anne en Charles Timmermans, Radboud Universiteit Nijmegen.

ALMA

Een van de eerste beelden van de ALMA-telescoop in Chili. Foto: (NRAO/AUI/NSF); ALMA (ESO/NAOJ/NRAO); HST (NASA, ESA en B. Whitmore (STScl).

IJsmanen

De vier ijsmanen van Jupiter, Io, Europa, Ganymedes en Callisto. Het is zo goed als zeker dat onder het oppervlakteijs van deze manen zich gelaagde oceanen van water of koolwaterstoffen bevinden van tientallen kilometer dikte.

Psychedelisch

Zeer dunne laagjes silica worden gebruikt als coating. Soms laat dit silica los van de zilverlaag eronder. Met een speciale microscoop kunnen de psychedelische vormen die hierdoor ontstaan zichtbaar gemaakt worden. © Merel Leistikow, AMOLF.

Scienceart

Een combinatie van natriumhydroxide en D76, een stof voor het ontwikkelen van foto's. De stoffen zijn apart in water opgelost en daarna op een objectglas samengevoegd. © Loes Modderman, www.scienceart.nl

Vorige Volgende

Individuen

Aanmelden lidmaatschap individuen

U bent van harte welkom als nieuw NNV-lid. De hoogte van de contributie is afhankelijk van uw leeftijd, de peildatum hiervoor is 31 december van het vorige jaar. In onderstaande tabel kunt u de contributietarieven voor 2014 vinden.

2014:

Categorie Euro/jaar
studentenleden in het tweede jaar van hun studie*     0,-
studenten tot BSc.-/MSc.-examen 11,50
BSc./MSc. jonger dan 26 jaar 28,-
26 t/m 28 jaar 40,-
29 t/m 35 jaar 69,-
36 t/m 64 jaar 82,-
65 jaar en ouder 47,-
meer dan 40 jaar lid 47,-
meer dan 50 jaar lid 0,-

*Het lidmaatschap loopt parallel aan een kalenderjaar. Dit betekent dat in 2014 studenten die begonnen zijn in augustus 2012 recht hebben op een gratis lidmaatschap. Studenten die in augustus 2013 hun studie zijn gestart, kunnen gedurende geheel 2015 gratis lid zijn van de NNV. Bij aanmelding als lid dient begindatum van de studie vermeld te worden!

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een kalenderjaar. Wanneer u uw lidmaatschap wilt opzeggen dan kan dit met ingang van het eerstkomende kalenderjaar. Opzeggingen dienen vóór 1 december bij ons binnen te zijn. Zonder tegenbericht wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.

Nu aanmelden

Betaling via automatische incasso
Wanneer u de NNV gemachtigd heeft om uw contributie automatisch te innen, dan krijgt u 1 euro korting. U kunt het machtigingsformulier hier downloaden. U kunt het opsturen naar het NNV-bureau per gewone post of via de mail naar bureau@nnv.nl.

Indien u in de WAO zit, kunt u korting op de contributie aanvragen via het secretariaat.

  • De contributie kan door het bestuur met maximaal 10% per jaar verhoogd worden, tenzij de algemene vergadering anders heeft beslist.
  • Het bestuur kan in bijzondere gevallen leden geheel of gedeeltelijk van contributie vrijstellen. Zie verder artikel 3 van het Algemeen Huishoudelijk Reglement.
  • Leden van de NNV ontvangen het NTvN gratis.
  • Leden van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging kunnen op verzoek, zonder contributieverhoging deelnemen aan de activiteiten van de European Physical Society.
  • Docenten uit het middelbaar onderwijs krijgen 25% korting op de contributie, na toezending van de schoolaffiliatie. Deze korting geldt niet voor studentleden. De ALV heeft besloten deze korting te verlenen, omdat de beroepsgroep volgens de ALV essentieel is voor het in stand houden van de fysica. Docenten kunnen hun schoolaffiliatie toesturen aan het bureau.

Adreswijziging

In geval van verhuizing, kunt u hier uw nieuwe adres doorgeven.

Opzeggen lidmaatschap

Uw lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd; indien u geen prijs meer stelt op uw lidmaatschap, dan dient uw opzegging voor 1 december van het voorafgaande jaar binnen te zijn. Uw opzegging is pas geldig wanneer deze door het bureau is bevestigd, u ontvangt de bevestiging meestal binnen een week.