Nederlandse Natuurkundige Vereniging

NNV ontvangt predicaat Koninklijk

NNV-voorzitter Diederik Jekel ontvangt de oorkonde uit handen van commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. Foto: Elmer van de Marel.

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Gratis posters voor het vo

Vol trots kondigen we onze nieuwe posters aan. Omdat de NNV in 2021 haar 100-jarig bestaan viert, bieden we een gratis set van 6 nieuwe posters aan voor in het natuurkundelokaal. Zie voor meer info: https://www.nnv.nl/NNV_100_jaar_in_2021.

Kwartet

Ons prachtige 'Grote-duik-in-de-wereld-van-de-Natuurkundekwartet', bestel het ook!

Vorige Volgende

Individuen

Aanmelden lidmaatschap individuen

U bent van harte welkom als nieuw NNV-lid. De hoogte van de contributie is afhankelijk van uw leeftijd, de peildatum hiervoor is 31 december van het vorige jaar. In onderstaande tabel kunt u de contributietarieven voor 2023 vinden. De genoemde tarieven zijn inclusief 9% BTW. 

2023:

Categorie Euro/jaar
studentenleden in het tweede jaar van hun studie*     0,-
studenten tot BSc.-/MSc.-examen 14,50
BSc./MSc. jonger dan 26 jaar 36,25
26 t/m 28 jaar 52,00
29 t/m 35 jaar 89,25
36 t/m 66 jaar 105,50
67 jaar en ouder 65,75
meer dan 40 jaar lid 65,75
meer dan 50 jaar lid 0,-

*Het lidmaatschap loopt parallel aan een kalenderjaar. Dit betekent dat in 2023 BSc-studenten die begonnen zijn in augustus/september 2021 recht hebben op een gratis lidmaatschap. Studenten die in augustus/september 2022 hun BSc-studie zijn gestart, kunnen gedurende geheel 2024 gratis lid zijn van de NNV. Bij aanmelding als lid dient begindatum van de studie vermeld te worden!

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een kalenderjaar. Wanneer u uw lidmaatschap wilt opzeggen dan kan dit met ingang van het eerstkomende kalenderjaar. Opzeggingen dienen vóór 1 december bij ons binnen te zijn. Zonder tegenbericht wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.

Nu aanmelden


Betaling via automatische incasso

Wanneer u de NNV gemachtigd heeft om uw contributie automatisch te innen, dan krijgt u 1 euro korting. U kunt het machtigingsformulier hier downloaden. U kunt het opsturen naar het NNV-bureau per gewone post of via de mail naar bureau@nnv.nl.

Indien u in de WAO zit, kunt u korting op de contributie aanvragen via het secretariaat.

  • De contributie kan door het bestuur met maximaal 10% per jaar verhoogd worden, tenzij de algemene vergadering anders heeft beslist.
  • Het bestuur kan in bijzondere gevallen leden geheel of gedeeltelijk van contributie vrijstellen. Zie verder artikel 3 van het Algemeen Huishoudelijk Reglement.
  • Leden van de NNV ontvangen het NTvN gratis.
  • Leden van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging kunnen op verzoek, zonder contributieverhoging deelnemen aan de activiteiten van de European Physical Society.
  • Docenten uit het middelbaar onderwijs krijgen 25% korting op de contributie, na toezending van de schoolaffiliatie. Deze korting geldt niet voor studentleden. De ALV heeft besloten deze korting te verlenen, omdat de beroepsgroep volgens de ALV essentieel is voor het in stand houden van de fysica. Docenten kunnen hun schoolaffiliatie toesturen aan het bureau.

Adreswijziging

In geval van verhuizing, kunt u hier uw nieuwe adres doorgeven.

Opzeggen lidmaatschap

Uw lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd; indien u geen prijs meer stelt op uw lidmaatschap, dan dient uw opzegging voor 1 december van het voorafgaande jaar binnen te zijn. Uw opzegging is pas geldig wanneer deze door het bureau is bevestigd, u ontvangt de bevestiging meestal binnen een week.