Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Waanzinnige zintuigen

Bestel deze waanzinnig mooie en leerzame poster over de bijzondere zintuigen van dieren! Voor in het klaslokaal of gewoon thuis. De poster laat zien hoe hommels het elektrische veld van bloemen kunnen waarnemen, wat ze helpt bij het herkennen van bloemen. Dolfijnen kunnen voorwerpen die ze voor het eerst tegenkomen via echolocatie later op een televisiescherm herkennen. En zo zijn er veel meer voorbeelden. De poster is in A1- en A2-formaat te bestellen door een mail te sturen naar bureau@nnv.nl. U betaalt alleen de verzendkosten.

FYSICA 2024

Kom ook naar het jaarlijkse FYSICA Congres, 12 april bij de TU Eindhoven.

Kwartet

Ons prachtige 'Grote-duik-in-de-wereld-van-de-Natuurkundekwartet', bestel het ook!

Vorige Volgende

Huishoudelijk reglement

Algemeen Huishoudelijk Reglement

Artikel 1

Aanvragen om als lid of begunstiger te worden toegelaten worden gericht aan het bureau van de vereniging. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. Van toelating als lid of afwijzing van het verzoek ontvangt de aanvrager schriftelijk kennis. Ieder lid wordt door het bureau gewezen op de statuten en het huishoudelijk reglement.

Artikel 2

Opzegging van het lidmaatschap of begunstigerschap moet schriftelijk geschieden aan het bureau, dat hiervan bericht van ontvangst zendt. De opzegging wordt van kracht met ingang van het eerstvolgende verenigingsjaar, indien zij voor 1 december van het lopende jaar is geschied, anders met ingang van het daarop volgende verenigingsjaar.

Artikel 3

Afhankelijk van de leeftijd op 31 december voorafgaand aan het verenigingsjaar bedraagt de contributie der leden per jaar: 

  • Studentleden in het tweede jaar van hun BSc-studie 0,- euro
  • Studentleden tot BSc-/MSc-examen 15,35 euro 
  • BSc/MSc jonger dan 26 jaar 38,45 euro
  • 26 t/m 28 jaar 55,10 euro
  • 29 t/m 35 jaar 94,60 euro
  • 36 t/m 66 jaar 111,80 euro
  • 67 jaar en ouder 69,70 euro
  • Meer dan 40 jaar lid 69,70 euro
  • Meer dan 50 jaar lid 0,- euro
  • Korting bij machtiging voor betaling 1,- euro

Ereleden zijn geen contributie verschuldigd. Leden die langer dan 50 jaar lid zijn wordt een gratis lidmaatschap aangeboden. Daarbij wordt hen verzocht om toch de contributie voor leden tot 26 jaar te blijven betalen om de productiekosten van het NTvN te helpen dekken. Leden van verdienste zijn vrijgesteld van contributiebetaling in het jaar van hun benoeming. Het bestuur kan in bijzondere gevallen leden geheel of gedeeltelijk van contributie vrijstellen. Diegenen die in de loop van het jaar lid worden, betalen een evenredig deel van de contributie. Zij die na 1 november van het verenigingsjaar lid worden, zijn van betaling van de contributie over de nog lopende maanden vrijgesteld. Gedurende die maanden ontvangen zij reeds de periodiek van de NNV. Het bestuur kan de contributie verhogen met maximaal 10% per jaar, tenzij de algemene vergadering anders heeft beslist. De contributie dient te worden voldaan voor 31 januari. Bij niet betaling voor 31 januari kan over de contributie, verhoogd met de benodigde inningskosten, worden beschikt. De leden die na afloop van het verenigingsjaar hun contributie nog niet hebben betaald, kunnen door het bestuur worden geroyeerd. Begunstigers betalen een jaarlijkse contributie van ten minste euro 105,50.

Artikel 4

Indien het bestuur uitzetting van een lid of begunstiger om andere redenen dan wanbetaling wenselijk acht, stelt het bestuur aan de algemene vergadering diens uitzetting voor. Tenminste tien gewone leden en/of ereleden kunnen bij gemotiveerd schrijven aan het bestuur verzoeken uitzetting van een bepaald lid aan de algemene vergadering voor te dragen. Een voorstel tot uitzetting, hetzij van de kant van het bestuur hetzij van de kant van de leden, dient op de agenda van de algemene vergadering geplaatst te worden. Na bespreking van dit voorstel kan tot uitzetting besloten worden, indien tenminste twee derden van de aanwezigen dit voorstel steunen.

Artikel 5

Het bestuur bestaat uit ten hoogste twintig leden, die in een algemene vergadering met volstrekte meerderheid van stemmen worden gekozen. De voorzitter wordt verkozen via een webverkiezing door alle NNV-leden. Tijdens de algemene vergadering wordt de winnaar van deze verkiezingen aan de leden bekend gemaakt. Secretaris en penningmeester worden als zodanig aangewezen door de algemene vergadering. 

Artikel 6

De voorzitter wordt gekozen voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging met 2 jaar. Alle andere leden van het bestuur hebben voor de tijd van drie jaar zitting, met uitzondering van de leden die in tussentijds ontstane vacatures worden benoemd, welke laatsten slechts zitting hebben gedurende de nog overgebleven periode van hun onmiddellijke voorganger. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar, bij voorkeur eenmaal. Elk jaar treedt een deel der bestuursleden af volgens het door de secretaris bij te houden rooster van aftreden.

Artikel 7

Voorzitter, secretaris, penningmeester en vice-voorzitter vormen het dagelijks bestuur (DB), dat bevoegd is in spoedeisende gevallen besluiten te nemen, waarvan het echter verantwoording schuldig is aan het bestuur.

Artikel 8

Bij het aftreden van bestuursfunctionarissen dragen dezen bij hun functie behorende bescheiden binnen veertien dagen over aan hun opvolgers.

Artikel 9

De vergaderingen van het bestuur worden door of namens de voorzitter belegd; in de oproepingsbrief worden de te behandelen onderwerpen, voor zover mogelijk, in het kort medegedeeld.

Artikel 10

De voorzitter is verplicht een vergadering van het bestuur te beleggen binnen veertien dagen na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van twee of meer leden van het bestuur, welk verzoek tevens het te behandelen onderwerp moet vermelden.

Artikel 11

In de vergaderingen van het bestuur worden besluiten genomen bij meerderheid van geldige stemmen. Bij staking van stemmen beslist over personen het lot, over zaken de stem van de voorzitter of de plaatsvervanger met dien verstande dat de voorzitter nooit meer dan 50% van de stemmen uit kan brengen. Blanco stemmen worden als ongeldig beschouwd. De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een der aanwezige bestuursleden schriftelijke stemming verlangt.

Artikel 12

De voorzitter schrijft alle algemene vergaderingen uit en bekleedt daarin het praesidium. Bij afwezigheid wordt de voorzitter vervangen door de vicevoorzitter. Mochten voorzitter en vicevoorzitter beiden afwezig zijn, dan kunnen de aanwezige bestuursleden een voorzitter aanwijzen.

Artikel 13

De secretaris is verantwoordelijk voor de verzorging van de correspondentie, de notulen van de algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen, en voor de bewaring van het archief.

Artikel 14

De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer der geldmiddelen en voor de boekhouding; de penningmeester doet de uitgaven, waartoe het bestuur hem machtigt, beheert de belegde reserve en verzorgt nieuwe geldbeleggingen in overleg met het bestuur.

Artikel 15

Het bestuur laat jaarlijks de financiële administratie van de penningmeester door een accountant controleren en legt diens rapport voor aan de algemene vergadering. Indien voor een bepaald jaar geen accountant wordt aangewezen, benoemt de algemene vergadering een kascommissie van twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 16

Het bestuur dient jaarlijks op een algemene vergadering een begroting van inkomsten en uitgaven voor het volgende jaar in.

Artikel 17

Ieder lid dat een vergadering komt bijwonen, tekent de eigen naam op een lijst, die gereed ligt in de vergaderzaal. Bij een vergadering die (deels) online wordt gehouden vindt een controle van de aanwezigen op lidmaatschap plaats.

Artikel 18

Het bestuur organiseert wetenschappelijke vergaderingen, symposia en congressen en behartigt de andere natuurkundige belangen, vastgesteld in de statuten. Het houdt de leden voortdurend op de hoogte van de activiteiten van de vereniging en zoveel mogelijk van het natuurkundig leven in binnen- en buitenland. Hiertoe verzorgt de vereniging verschillende uitgaven, zoals een NNV-periodiek: het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde voor wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke mededelingen op natuurkundig en aanverwant gebied, met natuurkundige agenda in binnen- en buitenland en met organisatorische mededelingen op natuurkundig gebied, o.a. over aanstaande congressen, symposia en wetenschappelijke vergaderingen van de vereniging en haar secties en kringen.

Artikel 19

Leden en begunstigers ontvangen de NNV-periodiek gratis, behoudens de volgende uitzonderingen: 1. leden voor het leven die de NNV-periodiek wensen te ontvangen, betalen een door het bestuur vast te stellen bedrag; 2. in gevallen waarin door het bestuur gehele of gedeeltelijke vrijstelling van contributie verleend is, beslist het bestuur over de al of niet gratis toezending.

Artikel 20

Het bestuur roept een algemene vergadering bijeen voor 1 juni van ieder verenigingsjaar en zoveel vaker als de omstandigheden dit vereisen. De datum en agenda van een te houden algemene vergadering worden tenminste veertien dagen tevoren per convocaat of NNV-periodiek aan de leden bekend gemaakt.

Artikel 21

Indien tenminste tien leden aan de secretaris het verzoek richten een punt op de agenda van een algemene vergadering te plaatsen, draagt deze daarvoor zorg, mits het verzoek hem tenminste vier weken voor de vergadering bereikt. Bij de rondvraag, die steeds op de agenda voorkomt, is ieder aanwezig lid gerechtigd een voorstel aan de orde te stellen. Een lid kan ook schriftelijk aan de secretaris verzoeken een bepaald voorstel op een algemene vergadering bij rondvraag aan de orde te stellen, waarvoor de secretaris dan zorg draagt, mits het verzoek hem tenminste een week voor de vergadering bereikt.

Artikel 22

Bij mondelinge stemming op een algemene vergadering vraagt de voorzitter de mening van gewone leden en ereleden in de volgorde waarin zij op de presentielijst hebben getekend, en brengt daarna de eigen stem uit. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter met dien verstande dat de voorzitter nooit meer dan 50% van de stemmen uit kan brengen. Deze mondelinge stemming kan, indien geen der aanwezigen daartegen bezwaar maakt, vervangen worden door acclamatie of door hand opsteken, eenmaal voor en eenmaal tegen het te berde gebrachte voorstel.

Artikel 23

Bij verkiezing van personen heeft, indien bij de eerste twee vrije stemmingen de vereiste meerderheid niet bereikt wordt, een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Blanco stemmen worden als ongeldig beschouwd. Indien door een der aanwezigen over personen schriftelijke stemming verlangd wordt, ontvangt elk ter vergadering aanwezig stemgerechtigd lid een biljet, waarop hij zijn stem uitbrengt.

Artikel 24

Het bestuur maakt een bestuursreglement voor de uitvoering van de meest voorkomende activiteiten van de vereniging. Dit bestuursreglement mag niet in strijd zijn met het algemeen huishoudelijk reglement of de statuten der vereniging. De inhoud ervan wordt ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 25

Waar het bestuur instellingen schept die voor een levensduur van meer dan een jaar bedoeld zijn, zoals wetenschappelijke maandvergaderingen, kringen van leden voor bepaalde streken, secties voor bepaalde onderdelen van de natuurkunde, redacties van de NNV-periodiek, dienen de reglementen hiervoor in het bestuursreglement te worden opgenomen of daaraan te worden toegevoegd. De namen van de functionarissen dezer instellingen worden aan de leden bekend gemaakt, evenals eventuele later hierin optredende wijzigingen.

Artikel 26

Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de statuten en het algemeen huishoudelijk reglement.

Artikel 27

In al die gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur, maar is deswege verantwoording schuldig aan de algemene vergadering.

Artikel 28

Het bestuur kan voorstellen tot het aanbrengen van wijzigingen in het algemeen huishoudelijk reglement aan een algemene vergadering voorleggen, mits op de agenda vermeld. Indien tien of meer gewone en/of ereleden wijzigingen in dit reglement verlangen, kunnen zij een voorstel hiertoe indienen bij het bestuur, dat het aan de eerstvolgende algemene vergadering voorlegt, mits het tenminste vier weken ervoor is ingediend.