Nederlandse Natuurkundige Vereniging

NNV ontvangt predicaat Koninklijk

NNV-voorzitter Diederik Jekel ontvangt de oorkonde uit handen van commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. Foto: Elmer van de Marel.

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Gratis posters voor het vo

Vol trots kondigen we onze nieuwe posters aan. Omdat de NNV in 2021 haar 100-jarig bestaan viert, bieden we een gratis set van 6 nieuwe posters aan voor in het natuurkundelokaal. Zie voor meer info: https://www.nnv.nl/NNV_100_jaar_in_2021.

Kwartet

Ons prachtige 'Grote-duik-in-de-wereld-van-de-Natuurkundekwartet', bestel het ook!

Vorige Volgende

Statuten

Statuten

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 30 december 1933, No. 126, en 15 augustus 1936, No. 178. Wijzigingen goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 22 juli 1949, No. 130 en 10 juni 1974, No. 51. Wijzigingen vastgesteld in de algemene vergadering van 30 maart 1978 en vastgelegd in een notariële akte op 11 october 1978. Wijzigingen vastgesteld in de algemene vergaderingen van 14 april 1999, 6 april 2001 en 25 april 2003.

Artikel 1

De vereniging zetelt te Amsterdam en draagt de naam van 'Nederlandse Natuurkundige Vereniging'. Zij is aangegaan voor een tijdsverloop van 29 achtereenvolgende jaren, te rekenen vanaf de dag der oprichting 2 april 1921. Bij het verstrijken van genoemd tijdvak wordt de vereniging voor gelijke duur aangegaan, derhalve eindigende 1 april 1979. Te rekenen vanaf laatstbedoelde tijdstip is de vereniging aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 2

De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de beoefening der natuurkunde in de ruimste zin des woords en de behartiging van de belangen der natuurkundigen.

Artikel 3

Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door: het houden van vergaderingen; het uitnodigen van sprekers; het in leven roepen, ondersteunen of onderhouden van instellingen die nuttig kunnen zijn voor de bereiking van het doel der vereniging; andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk zijn.

Artikel 4

Het verenigingsjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 5

De leden der vereniging worden onderscheiden in: gewone leden, ereleden, leden van verdienste, begunstigers.

Artikel 6

Om gewoon lid te kunnen worden, moet men zich aanmelden bij het bestuur. Ballotage in een algemene vergadering heeft slechts dan niet plaats, indien het bestuur zich met minstens twee derden van de uitgebrachte stemmen vóór toelating verklaart. De ballotage van een gewoon lid in de algemene vergadering heeft met volstrekte meerderheid van stemmen plaats. De benoeming tot erelid geschiedt door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur.

Artikel 7

Begunstigers zijn zij die de vereniging geldelijk steunen. Zij geven daartoe het verlangen te kennen aan het bestuur, dat over toelating beslist.

Artikel 8

Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid; 
b. door schriftelijke opzegging van het lid; 
c. door opzegging namens de vereniging door de algemene vergadering, welke opzegging kan geschieden bij wanbetaling en voorts in de gevallen genoemd in artikel 2:35 lid 2, (was artikel 35 lid 1 onderdeel c boek 2) van het Burgerlijk Wetboek;
en d. door ontzetting, welke geschiedt door de algemene vergadering.
De onder d. bedoelde ontzetting kan alleen geschieden, wanneer het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onevenredige wijze benadeelt. De betrokkene wordt ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.

Artikel 9

De geldmiddelen bestaan uit contributies van leden, schenkingen, legaten, bijdragen van begunstigers en andere baten. Het bedrag der contributie van de leden wordt bij huishoudelijk reglement vastgesteld.

Artikel 10

Het aantal leden van het bestuur bedraagt tenminste zeven. Met inachtneming hiervan wordt het aantal bestuursleden nader vastgesteld bij huishoudelijk reglement.

Artikel 11

De leden van het bestuur worden in de algemene vergadering door en uit de gewone leden en ereleden gekozen op een wijze en voor een tijdvak, in het huishoudelijk reglement te bepalen.

Artikel 12

Het bestuur, handelend door de voorzitter en de secretaris, vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten en is bevoegd de vereniging aan anderen en anderen aan de vereniging te verbinden. Het bestuur is, na verkregen goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.

Artikel 13

Tot nadere regeling van beheer en werkzaamheden der vereniging wordt door de algemene vergadering een huishoudelijk reglement vastgesteld. De bepalingen mogen niet in strijd zijn met deze statuten.

Artikel 14

Het bestuur brengt jaarlijks in een algemene vergadering verslag uit omtrent de handelingen en bevindingen der vereniging in het afgelopen jaar en doet tevens, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. De in de vorige zin bedoelde vergadering wordt gehouden voor 1 juni, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering.

Artikel 15

Algemene vergaderingen worden belegd op door het bestuur te bepalen plaats en tijd, 1. indien het bestuur zulks nodig oordeelt, 2. op schriftelijk verzoek van tenminste tien, of zo dit minder is, eentiende gedeelte van het aantal leden en ereleden, die daarbij voorstellen, welke zij in behandeling wensen te brengen, aan het bestuur mededelen. Bij afwezigheid van bestuursleden is de vergadering bevoegd een lid uit haar midden met de leiding te belasten.

Artikel 16

De besluiten in de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, behoudens het bepaalde in artikel 17.

Artikel 17

Verandering in deze statuten kunnen alleen worden voorgesteld door het bestuur of door tenminste tien gewone leden en/of ereleden. De voorgestelde wijzigingen worden ter kennis van de leden gebracht en in een ten minste veertien dagen later te houden algemene vergadering met tenminste twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen vastgesteld. De wijziging van de statuten treedt onmiddellijk in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 18

De vereniging kan slechts ontbonden worden, indien ten minste twee derden van alle gewone leden zich daar voor verklaren op een daartoe bijeengeroepen algemene vergadering. Bij ontbinding wordt omtrent de bezittingen der vereniging beslist door de algemene vergadering.